ANNOUNCING THE ‘EXCITING SOUTH INDIA REGIONAL CONVENTION’ IN BENGALURU FROM 01:00 PM TO 06:00 PM ON SUNDAY, 21 AUGUST 2021. ENTRY FREE. LIMITED SEATS...!! # GRAND ‘SHPL EASTERN INDIA REGIONAL CONVENTION FROM 10:00 AM – 04:00 PM ON SUNDAY, 04 SEPTEMBER 2022 IN ‘SCIENCE CITY AUDITORIUM', KOLKTA, WEST BENGAL. LIMITED SEATS. FOR ENTRY PASSES, KINDLY CONTACT YOUR TEAM LEADERS

Rank Achievers - CROWN AMBASSADOR

# Member Code Name
1 SH5475452 SURESH
2 SH9469592 WAHID KHAN
3 SH9518921 NIRU AMRIT CHETRY
4 SH1722149 SHEKH MOKHTAR
5 SH1006468 SHINING STARS ASSOCIATES
6 SH8487284 GAUTAM KUMAR PASWAN
7 SH6667289 OINAM ROBINDRO SINGH
8 SH1148921 LACHAMANNA
9 SH0344766 SAURAV SUMAN ND MANTU KUMAR MISHRA
10 SH1732033 SUDEEP. H. C
11 SH2680637 SURAJ ROY
12 SH1284569 IMRAN
13 SH5700965 AS WARRIORS
14 SH4659175 SANJOY SASMAL
15 SH1461815 GEETHA M
16 SH6829977 Nimala Chhetri
17 SH3527146 SUJATA MISHRA
18 SH1090919 RAJESH H T
19 SH4528440 SANGRAM SINGH
20 SH4930172 Reena N
21 SH1071850 MADHAVAN D
22 SH1735335 ASHISH KUMAR RAI
23 SH7809265 DHRUPANARAYAN CHOUDHARY
24 SH9636382 SANJIDA KHATUN
25 SH2674317 SOMASHEKHAR M HADAGLI