ANNOUNCING THE ‘EXCITING SOUTH INDIA REGIONAL CONVENTION’ IN BENGALURU FROM 01:00 PM TO 06:00 PM ON SUNDAY, 21 AUGUST 2021. ENTRY FREE. LIMITED SEATS...!! # GRAND ‘SHPL EASTERN INDIA REGIONAL CONVENTION FROM 10:00 AM – 04:00 PM ON SUNDAY, 04 SEPTEMBER 2022 IN ‘SCIENCE CITY AUDITORIUM', KOLKTA, WEST BENGAL. LIMITED SEATS. FOR ENTRY PASSES, KINDLY CONTACT YOUR TEAM LEADERS

Rank Achievers - DIAMOND

# Member Code Name
1 SH6186658 Kangabam Sambhu Singh
2 SH5432572 Praveen Kumar
3 SH8732277 SUBHASH BORA
4 SH0028528 ARVIND KUMAR SINGH
5 SH1251309 LAGNI MANJU TIRKEY
6 SH9830493 Sachita
7 SH1652542 SMITA SINGH
8 SH3447375 SINDU H K
9 SH1116452 P KESAVAN
10 SH1907987 SUMONTA MONDAL
11 SH2421923 Kavita
12 SH1591081 MUKESH KUMAR SAHU
13 SH5941492 Zahida A Salam Kazi
14 SH1685539 PRIYANKA
15 SH2593942 Kangabam Kanonbala Devi
16 SH1055139 SUMATHI.U
17 SH5509379 Jagadevi kallor
18 SH1231639 S. PARVEEN
19 SH4531917 Tanjila
20 SH1615288 RAJ NANDAN SINGH
21 SH6997098 NISHA
22 SH2849394 RAJMALLAYYA KALAL
23 SH1538901 MANGLUBHAI S KHARPADE
24 SH1714089 BABITA SARKI
25 SH1867029 ANIL KUMAR MANDAL