ANNOUNCING THE ‘EXCITING SOUTH INDIA REGIONAL CONVENTION’ IN BENGALURU FROM 01:00 PM TO 06:00 PM ON SUNDAY, 21 AUGUST 2021. ENTRY FREE. LIMITED SEATS...!! # GRAND ‘SHPL EASTERN INDIA REGIONAL CONVENTION FROM 10:00 AM – 04:00 PM ON SUNDAY, 04 SEPTEMBER 2022 IN ‘SCIENCE CITY AUDITORIUM', KOLKTA, WEST BENGAL. LIMITED SEATS. FOR ENTRY PASSES, KINDLY CONTACT YOUR TEAM LEADERS

Rank Achievers - EXECUTIVE CROWN DIAMOND

# Member Code Name
1 SH2134986 JAMAL UDDIN
2 SH1731184 ELIXIR TRIOLIFE
3 SH1131516 MRITUNJOY MAITRA
4 SH1353167 IROM ROMEO MEITEI
5 SH1467528 AJAY KUMAR JENA
6 SH6492346 AMRENDRA KUMAR
7 SH9219446 P THIRUNAVUKARASU
8 SH6191925 Sangeeta Tukaram Konde
9 SH9447492 TINA TOK TECHI
10 SH4196738 RAJESH KUMAR SETHI
11 SH8139674 V ONE ASSOCIATES
12 SH0362072 SHAMURAILATPAM BROJENDRO SHARMA
13 SH4945441 Sambhaji Rakhama Jadhav
14 SH9990174 TANA BAPU
15 SH3981507 SUNIL KUMAR SHARMA
16 SH5082317 BYAS SINGH
17 SH4317529 VIJAYA PRABHA UNNI
18 SH1328956 K N MAHESH
19 SH1644363 MOIRANGTHEM PREMKUMAR SINGH
20 SH4361722 suresh manjhi
21 SH5417239 STEPWAY EDUCATION
22 SH8495216 GOVINDAIAH H
23 SH4919579 BABITA SHARMA
24 SH0552329 DIWAKAR NAROHARI DAS
25 SH1337498 HANUMANTAPPA B REDDY